العبد محمد تقی بهجت

العبد محمد تقی بهجت

هیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیست  هیچ ذکر عملی

 بالاتر از ترک معصیت